Sri Adi Sankara Gnana Yagnam Pravachanam by Sri Samavedam Shanmukha Sarama

Event Date: June 20 to 24
Event Time: 7PM to 9PM
Event Venue: Bharatiya Temple